Opiekunowie biblioteki

mgr Alina Szulczyk

mgr Tomasz Borodynko

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Drodzy uczniowie, rodzice i nauczyciele. Przedstawiamy Regulamin Biblioteki w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu. Prosimy o jego przestrzeganie.

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  - wypożyczając je do domu,
  - czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),
  - wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych.

 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 3 tygodni oraz 2 dokumenty nieksiążkowe (kasety, płyty VCD/DVD) na okres jednego tygodnia. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

 4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

 5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

 6. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego, najpóźniej do 10 czerwca każdego roku szkolnego.

 7. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 8. W bibliotece należy zachować ciszę.

 

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMDIALNEJ (ICIM)

W godzinach pracy biblioteki uczniowie mogą korzystać z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Do dyspozycji uczniów mamy sześć nowych komputerów ze stałym dostępem do Internetu oraz pełnym oprogramowaniem edukacyjnym, w skład którego wchodzą między innymi encyklopedie multimedialne, słowniki, leksykony.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMDIALNEJ - PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

Warunkiem korzystania z Pracowni Multimedialnej jest znajomość Regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania. Zabrania się wykonywania ćwiczeń i przebywania uczniów w Pracowni multimedialnej bez nadzoru nauczyciela.

 1. Ze stanowisk komputerowych w pracowni multimedialnej mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz nauczyciele.
 2. Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki pod opieką nauczyciela (wyłącznie poza swoimi planowymi godzinami lekcyjnymi). Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 3. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.
 4. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat. W przypadku dużej liczby chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 5. Stanowiska komputerowe w pracowni służą wyszukiwaniu informacji związanych z nauką w szkole oraz do celów edukacyjnych (poszukiwania materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Szkolnego i innych organizacji działających w szkole).
 6. Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy dokonać obowiązkowo wpisu w zeszycie (imię, nazwisko, klasa, godzina i nazwa programu oraz cel korzystania ze stanowiska). Każde stanowisko komputerowe ma przypisany własny zeszyt odwiedzin.
 7. W pracowni OBOWIĄZUJE CISZA.
 8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowanie).
 9. Użytkownik chcący korzystać z urządzenia przenośnego (dyskietka, płyta kompaktowa, pendrive, itp.) ma obowiązek zgłoszenia tego nauczycielowi.
 10. Przed opuszczeniem stanowiska należy skasować wszystkie wprowadzone dane i wyrejestrować się (wylogować) z systemu oraz doprowadzić miejsca pracy do stanu wyjściowego (uporządkowanie stołu, ustawienie krzesła we właściwy sposób).
 11. Bezwzględny zakaz dotyczy:
  - wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów spożywczych (jedzenia, napojów), w tym gumy do żucia;
  - samowolnej zmiany stanowiska pracy;
  - wnoszenia odzieży wierzchniej;
  - samodzielnego instalowania jakichkolwiek programów;
  - wykonywania jakichkolwiek przełączeń kabli, wtyczek itd.;
  - przyłączania jakichkolwiek urządzeń dodatkowych i peryferyjnych;
  - zmian ustawień systemowych (system plików, konfiguracja), zmian w strukturze zbiorów i katalogów;
  - korzystania z komunikatorów oraz chatów.
 12. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 13. Użytkownicy pracowni zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu. Jego naruszenie powodować będzie konsekwencje w postaci negatywnych ocen z zachowania. Za sporadyczne nieprzestrzeganie regulaminu uczeń otrzyma jednorazowy zakaz korzystania z pracowni.
 14. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas.
Na górę