Świetlica szkolna w Zespole Szkół nr 7

Świetlica szkolna pełni funkcje opiekuńcze i wychowawcze. Zaspokaja podstawowe potrzeby dziecka, takie jak bezpieczeństwo, przynależność do grupy, akceptacja - w atmosferze życzliwości i swobody. W Szkole Podstawowej nr 12 działają dwie świetlice: dla uczniów klas I i II oraz uczniów klas III.

 

Nauczyciele świetlicy

Monika Krężel - kierownik świetlicy

Dominika Adamska

Katarzyna Bereś 

Tomasz Borodynko

Izabella Domańska

Agata Karalus

Anna Trojanowicz

 

Świetlica szkolna

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci z klas I-III, których rodzice (opiekunowie) pracują zawodowo. Dziecko przebywa w świetlicy tylko w czasie godzin pracy rodziców (opiekunów. Ze świetlicy mogą również korzystać uczniowie nieuczęszczający na religię oraz oczekujący na zajęcia dodatkowe.
 2. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka - Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy. Wszelkie zmiany dotyczące informacji zawartych w karcie należy zgłaszać na bieżąco w formie pisemnej nauczycielowi świetlicy.
 3. Świetlica czynna jest w godzinach 6.30-17.00. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka.
 4. Dzieci mogą być odbierane tylko przez osoby do tego upoważnione. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie, że rodzice wyrażają na to zgodę i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
 5. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.
 6. Pomoce dydaktyczne, zabawki, nagrody oraz drobne upominki finansowane są ze składek rodziców.
 7. Zakres zajęć, czas pracy świetlicy w dni wolne od pracy określa Dyrektor Szkoły.
 8. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest posiadać obuwie na zmianę.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY 

 1. Po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i zgłaszamy swoją obecność nauczycielowi.
 2. Zawsze zmieniamy obuwie po przyjściu do świetlicy.
 3. .Słuchamy nauczycieli i wypełniamy ich polecenia.
 4. W kulturalny i właściwy sposób zwracamy się do innych dzieci i osób dorosłych.
 5. Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz nauczycielom.
 6. Chętnie bierzemy udział w zajęciach, grach, zabawach, które są nie tylko przyjemnością ale też uczą, bawią i wychowują.
 7. Szanujemy sprzęt w świetlicy, gry i zabawki, bo to jest nasza wspólna własność.
 8. Dbamy o nasze zdrowie - nie kupujemy chipsów, lodów i kolorowych napojów gazowanych.
 9. Umiemy zachować się podczas posiłków.
 10. Pamiętamy aby myć ręce i w kulturalny sposób korzystać z toalety.
 11. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym.
 12. Po skończonych zajęciach lub zabawie sprzątamy po sobie, odkładając wszystko na swoje miejsce.
 13. Każde swoje wyjście ze świetlicy zgłaszamy nauczycielowi.
Na górę