Dokumenty szkoły, RODO

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Poznaniu (dokument obowiązujący)
czytaj

Aneks 1 do statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Poznaniu:
Zasady funkcjonowania Dziennika Elektronicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Poznaniu
czytaj

Wewnątrzszkolne ocenianie (WO)
w Szkole Podstawowej nr 12 w Poznaniu

czytaj

Przedmiotowy system oceniania (PSO)
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Poznaniu
czytaj

Regulamin przebywania na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 podczas epidemii COVID-19
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Poznaniu
czytaj

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Poznaniu:
W sprawie zasad korzystania z podręcznika szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Poznaniu
czytaj

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Poznaniu:
Regulamin korzystania z podręcznika szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Poznaniu
czytaj

Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Poznaniu
czytaj

Procedura uzyskiwania zwolnień z realizacji zajęć wychowania fizycznego i z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Poznaniu
czytaj

Wewnątrzszkolna procedura oceny pracy nauczycieli
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Poznaniu
czytaj

Załącznik do wewnątrzszkolnej procedury oceny pracy nauczycieli
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Poznaniu
czytaj

Procedury obowiązujące
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Poznaniu
czytaj

Regulamin zbiórek pieniędzy
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Poznaniu
czytaj

Regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 181
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Poznaniu
czytaj

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 12
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Poznaniu
czytaj

Regulamin szkolnego uczestnictwa w wolontariacie
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Poznaniu
czytaj

Regulamin Rady Rodziców
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Poznaniu
czytaj

Program wychowawczo-profilaktyczny
w Szkole Podstawowej nr 12 w Poznaniu

czytaj

Wewnątrzszkolna procedura organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Poznaniu
czytaj

Regulamin korzystania z monitoringu wizyjnego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Poznaniu
czytaj

Klauzula informacyjna
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Poznaniu
czytaj

Raport z ewaluacji Programu Profilaktycznego i Programu Wychowawczego
- r
ok szkolny 2010/2011
czytaj

Raport z ewaluacji Programu Profilaktycznego i Programu Wychowawczego
- r
ok szkolny 2011/2012
czytaj

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
- r
ok szkolny 2015/2016
czytaj

Na górę